Waxing

Face Waxing

Brow Waxing

Lip Waxing

Chin Waxing

Face Waxing

-(Lip, Brow, Chin, Cheek)

Ear or Nose Wax

$13

$13

$17

$37

$17

Body Waxing

Full Leg Wax

Lower or Upper Leg Wax

Under Arm Wax

Full Arm Wax

Lower Arm Wax

-(Elbow Down)

 

$67

$47

$21

$41

$31

Chest Wax

Back Wax

$41

$59

Women's Waxing

Bikini

Deep Bikini

Brazilian 

Brazilian Up keep

with in 4-6 weeks from last wax

$41

$51

$71

$57

*Elizabeth Nuss - Esthetician 

 

 

For the Do's & Don'ts of Waxing

click the icon below