Waxing

Face Waxing

Brow Waxing

Lip Waxing

Chin Waxing

Face Waxing

-(Lip, Brow, Chin, Cheek)

Ear or Nose Wax

$13

$13

$17

$37

$17

*Elizabeth Nuss - Esthetician 

 

 

Body Waxing

Full Leg Wax

Lower or Upper Leg Wax

Under Arm Wax

Full Arm Wax

Lower Arm Wax

-(Elbow Down)

 

$51

$37

 

$27

$21

$27

Chest Wax

Back Wax

$57

$57

Women's Waxing

Alaskan

Canadian

Hawaiian

-(w/ Landing Strip)

Brazillian

Butt

$41

$51

$61

$71

$21

For the Do's & Don'ts of Waxing

click the icon below

© 2023 by My site name. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic